จำนวนผู้เข้าชม : 129 ครั้ง
End Page
 
 
โตโยต้าต่อยอดโครงการ“CU TOYOTA Ha:mo” จัดประกวดOPEN INNOVATION CONTEST เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต”

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทยรองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดโครงงานOPEN INNOVATION CONTESTเพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคตภายใต้โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” ณ อาคารมหิตลาธิเบศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

            โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo”ถือกำเนิดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการก่อตั้งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดในปี พ.ศ 2560ภายใต้ความร่วมมือเพื่อทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก EV Car Sharing เพื่อวิ่งในระยะทางสั้นๆ ภายในพื้นที่โดยรอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยระบบการคมนาคมสำหรับยุคหน้าอย่าง Ha:moสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางส่วนบุคคลอย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย เดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

            จากการศึกษาและทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในระยะแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560จากการประเมินผลโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo”พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยปริมาณการใช้งานของสมาชิกเพิ่มสูงถึง75ครั้งต่อวัน นับเป็น New High Record ของการใช้บริการ และเพื่อขยายระบบการคมนาคม Ha:moออกไปในวงกว้างทางโครงการได้วางแผนที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงงานจากประสบการณ์การใช้งานจริง ส่งแผนงานเข้าประกวดเพื่อร่วมการพัฒนาสังคมการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิด“เวทีเปิดทางนวัตกรรม”ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ EV Car Sharing
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าบริษัท โตโยต้า ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนารูปแบบการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิดเปิดเวทีทางนวัตกรรมแก่นิสิต นักศึกษาจึงจัดให้มีการประกวดโครงงานในชื่อCU TOYOTA Ha:mo Open Innovation Contest “เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดเข้าประกวดอย่างไม่มีข้อจำกัด ในการพัฒนา EV Car sharing ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เพื่อรวบรวมแนวคิด คัดเลือกแนวทาง  สู่การพัฒนาโครงการCU Toyota Ha:moในด้านต่างๆต่อไปในอนาคต”

สำหรับแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 2 ล้านบาท และพิจารณานำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต โดยโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานได้จริง โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561

“ผมขอขอบคุณ พลังแห่งความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน ทั้ง 13 บริษัท ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันก่อให้เกิดการแข่งขันประกวดโครงงานในครั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้โครงการนี้กับแนวคิด “เวทีเปิดทางนวัตกรรม”จะเป็นการต่อยอดแนวความคิดพื้นฐาน ไปสู่กระบวนการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญ มาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมือง   อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนนายนินนาทกล่าวในที่สุด
รายละเอียดการแข่งขัน

“เวทีเปิด...เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต”

(CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST)

วัตถุประสงค์การจัดแข่งขัน

            1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ             การเดินทางแบบแบ่งปันกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (CU TOYOTA Ha:mo EV Sharing)

            2. เพื่อนำแนวความคิดหรือแผนงานที่เข้าร่วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต

ผู้จัดการแข่งขัน

            โครงการ CU TOYOTA Ha:mo

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

            ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนจากโครงการ CU TOYOTA Ha:moและผู้แทน

จากผู้สนับสนุนโครงการ

หัวข้อการแข่งขัน

แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อได้แก่

  1. ระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
  2. การนำเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่น เข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น
  3. การออกแบบระบบรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
  4. การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับธุรกิจทาง EV sharing
  5. แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและการใช้งาน

ระยะเวลาจัดการแข่งขัน

            เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

ประเภทการแข่งขัน

            การแข่งขันเป็นแบบประเภททีมมีจำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 2 คนสูงสุดไม่เกิน 5 คน

เอกสารในการสมัครการแข่งขัน

            1. ใบสมัครการแข่งขัน“เวทีเปิด...เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต”                                 (CU TOYOTAHa:mo OPEN INNOVATION CONTEST)

            2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตหรือนักศึกษาของผู้เข้าแข่งขัน

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษา

2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่เป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน

3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีจำนวนสมาชิกที่เป็นสมาชิกของโครงการ CU TOYOTA Ha:mo

ไม่น้อยกว่า 2 คน

4. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น

5. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมสำเนาเอกสาร

ประกอบการสมัครและลงลายมือชื่ออย่างครบถ้วนโดยต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้ารับสมัครแข่งขัน

ในระยะเวลาตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น

6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับทราบกฎกติกาเงื่อนไขต่างๆโดยยินยอมปฏิบัติตามที่ผู้จัดการแข่งขัน

กำหนดทุกประการ

7. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนตกลงเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ

8. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมตลอดการแข่งขัน

9. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนขอรับรองว่าจะไม่นำผลงานและ/หรือคัดลอกผลงานความคิดสิ่งประดิษฐ์

ของบุคคลอื่นส่งเข้าแข่งขันอันถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหากเกิดการฟ้องร้องผู้เข้า

แข่งขันตกลงรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว

10. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันนำผลงานแนวความคิดหลักการสิ่งประดิษฐ์และ/หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งเข้าแข่งขันนำไปเผยแพร่ดัดแปลง ทำซ้ำ  

      นำไปใช้โดยไม่มีเงื่อนไข

11. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกติกาการแข่งขันเงื่อนไขรางวัล

เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า

12. รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด

13. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน

­   รางวัลชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 35,000 บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 4 วันจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

­   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท

            (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

­   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

            (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

          หมายเหตุทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีมจำนวนทีมละ                   5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)

กติกาและการตัดสิน

            การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่ 1) การแข่งขันรอบแรก 2) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันรอบแรก

            1. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องนำส่งผลงานโดยต้องแยกหัวข้อตามเกณฑ์การตัดสินที่ผู้จัดการ                 แข่งขันกำหนดในรูปแบบเอกสารพร้อมจัดส่งให้แก่ผู้จัดการแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนด

            2. คณะกรรมการตัดสินจะทำการเลือกจากผลงานที่แต่ละทีมส่งเข้าแข่งขันตามเกณฑ์การตัดสิน

            ที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจำนวนหัวข้อละ 5 ทีม  โดยจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ

            ผู้จัดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

            1. ผู้จัดการแข่งขันจะนัดทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมดเข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับ

            ข้อแนะนำสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแนวทางในการพัฒนาผลงานและกิจกรรม

Workshop โดยจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

2. ทีมเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินพร้อมตอบข้อ

ซักถามในรูปแบบไฟล์พรีเซ้นเทชั่นเช่น PowerPoint โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอผลงาน

ทีมละไม่เกิน 15 นาทีแบ่งเป็นนำเสนอผลงานประมาณ 10 นาทีและการตอบข้อซักถามจาก

คณะกรรมการประมาณ 5 นาที

3. คณะกรรมการตัดสินจะทำการรวบรวมคะแนนของแต่ละทีมเพื่อประกาศผลรายชื่อทีมที่ได้รับ

รางวัลต่อไป

กำหนดการแข่งขัน

            “เวทีเปิด...เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต” (CU TOYOTAHa:mo OPEN      INNOVATION CONTEST)

10 ส.ค.-5 ก.ย. 61      การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

6 ก.ย. 61                     งานสัมนาชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและกิจกรรมณห้อง 212

                                    อาคารมหิตลาธิเบศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 9.00 – 16.00 น.

6 ก.ย.-12 ต.ค. 61      รับใบสมัครยื่นใบสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน (รอบแรก)

22 ต.ค. 61               ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

26 ต.ค. 61               กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับข้อแนะนำและกิจกรรม Workshop สำหรับ

                                    การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

16 พ.ย. 61               นำเสนอผลงานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกาศผลและพิธีมอบ                                   รางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

บริษัทผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

1.      บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.      ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  มหาชน

3.      บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

4.      บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

5.      บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย

6.      บริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.      บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

8.      บริษัท เอ็นทีที โดโคโม

9.      บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จํากัด

10.  บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

11.  บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

12.  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

13.   บริษัท ยาซากิเอเนอร์จีซีสเตมคอร์ปอเรชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่

สำนักงาน CU TOYOTA Ha:mo (Ha:mo Square)

ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทร. 063-942-2575

www.cutoyotahamo.com

LINE@ :@cutoyotahamo

Facebook :www.facebook.com/cutoyotahamo

IG :cutoyotahamo

 

ผู้แต่ง / แหล่งที่มา : www.rodweekly.com  
 ผู้บันทึก : รถweekly
date : [ 06 ก.ย. 2561 ]
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ข่าวสารยานยนต์

ข่าวรถมือสอง
#BATTMAN ซุปเปอร์ฮีโร่ของคุณในวันแบตเตอรี่รถหมด บริการใหม่สุดเจ๋งจากบี-ควิก ผู้นำตลาดศูนย์บริการตรวจเช็กรถยน

ข่าวรถมือสอง
เอช เซม มอเตอร์ เสริมศักยภาพงานบริการ จัดอบรมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ข่าวรถมือสอง
พลาติโน มอเตอร์ เปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู X7 เป็นครั้งแรก ในงาน BMW WORLD OF LUXURY 2019

ข่าวรถมือสอง
รอยัล เอนฟิลด์ เผยสุดยอดทัพมอเตอร์ไซค์คัสตอม ณ เทศกาล วีลส์ แอนด์ เวฟส์ 2019 เมืองเบียริกซ์ ประเทศฝรั่งเศส

ข่าวรถมือสอง
พีที แมกซ์ การ์ด พาอิ่มบุญ-เสริมดวงชะตากับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

ข่าวรถมือสอง
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้าเสริมทัพพอร์ตโฟลิโอเอสยูวีในประเทศไทย เปิดตัว Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC รุ่นประกอบในประเทศ

ข่าวรถมือสอง
ระเบิดศึก “พีทีที บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2019 “ ทัพนักบิดกว่า 200 ชีวิตตบเท้าเข้าร่วม ประเดิมสนามแ

ข่าวรถมือสอง
ซื้อรถ ลุ้น! รถ “ออโต ซาลอน 2019”กรกฎาคมนี้ เตรียมพบที่สุดแห่งโปรโมชั่นเด็ด สุดคุ้ม วันที่ 3-7 ก.ค.

ข่าวรถมือสอง
ซูบารุ รับการการันตี ‘สุดยอดยานยนต์ด้านความปลอดภัย’ หลัง ‘ซูบารุ ฟอเรสเตอร์’ และ ‘ซูบารุ เอ็กซ์วี’ โชว์ศัก

ข่าวรถมือสอง
ฮอนด้า เสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตพรีเมียม ฮอนด้า เอชอาร์-วี แนะนำ สีภายในใหม่ สีแดงออกซ์บลัด ในรุ่น RS และสีทู

ข่าวรถมือสอง
โตโยต้าแนะนำ รถตู้ “คอมมิวเตอร์”ใหม่ “ขับความปลอดภัย นั่งสบายทุกเส้นทาง”

ข่าวรถมือสอง
สนามระอุ!ครั้งแรกของเครื่องยนต์ไทรอัมพ์ ทำสถิติความเร็วสูงสุด300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการแข่งขันMoto2 สนาม Mugello

ข่าวรถมือสอง
เอเอเอสฯ จัดงาน Porsche Driving Experience เปิดประสบการณ์การขับขี่สุดหรูพร้อมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ปอร์เช่หลากรุ่นอย่างเต็ม

ข่าวรถมือสอง
กรุงศรี ออโต้ ครองเจ้าตลาดสินเชื่อรถบ้าน เผย 3 ปียอดสินเชื่อใหม่สะสมเฉลี่ยโต25%พร้อมเดินหน้าดิจิทัลเต็มกำล

ข่าวรถมือสอง
เอ.พี.ฮอนด้า ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda PCX Electric หวังน

   
   
 
   
 
 
 
 
ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายคอนโด
   Copyright © 2013 :By media ltd.